Skip to content
首頁 > 光學元件 > 光學元件、儀器銷售 > 恒洋光學 > 光學反射鏡 > 石英激光介質膜高反射鏡 > GMH-22 熔融石英高精度反射鏡 介質高反膜 D02 @400~800nm

GMH-22 熔融石英高精度反射鏡 介質高反膜 D02 @400~800nm

 
GM22介質膜

GMH22-熔融石英高精度反射鏡介質高反膜

尺寸mm厚度mm介質高反-D01@350-400nm介質高反-D02@400-800nm介質高反-D03@750-1250nm介質高反-D04@1200-1800nm
型號型號型號型號
Ø5.02.0GMH22-005-D01GMH22-005-D02GMH22-005-D03GMH22-005-D04
Ø6.32.0GMH22-006-D01GMH22-006-D02GMH22-006-D03GMH22-006-D04
Ø10.02.0GMH22-010-D01GMH22-010-D02GMH22-010-D03GMH22-010-D04
Ø12.56.0GMH22-012-D01GMH22-012-D02GMH22-012-D03GMH22-012-D04
12.5*12.56.0GMH22-12SQ-D01GMH22-12SQ-D02GMH22-12SQ-D03GMH22-12SQ-D04
Ø20.06.0GMH22-020-D01GMH22-020-D02GMH22-020-D03GMH22-020-D04
Ø25.06.0GMH22-025-D01GMH22-025-D02GMH22-025-D03GMH22-025-D04
25.0*25.06.0GMH22-25SQ-D01GMH22-25SQ-D02GMH22-25SQ-D03GMH22-25SQ-D04
Ø30.010.0GMH22-030-D01GMH22-030-D02GMH22-030-D03GMH22-030-D04
Ø38.010.0GMH22-038-D01GMH22-038-D02GMH22-038-D03GMH22-038-D04
Ø50.010.0GMH22-050-D01GMH22-050-D02GMH22-050-D03GMH22-050-D04
50.0*50.010.0GMH22-50SQ-D01GMH22-50SQ-D02GMH22-50SQ-D03GMH22-50SQ-D04