Skip to content
首頁 > 光學元件 > 光學元件、儀器銷售 > 恒洋光學 > 光學反射鏡 > K9保護金平面反射鏡 > GMH-12 K9高精度保護金反射鏡 金膜+保護

GMH-12 K9高精度保護金反射鏡 金膜+保護

 

GM12

GMH12 K9高精度反射鏡
尺寸mm厚度mm無鍍膜普通鋁膜+保護紫外反射鋁+保護銀膜+保護金膜+保護
型號型號型號型號型號
Ø5.02.0GMH12-005GMH12-005-ALGMH12-005-UVALGMH12-005-AGGMH12-005-AU
Ø6.32.0GMH12-006GMH12-006-ALGMH12-006-UVALGMH12-006-AGGMH12-006-AU
Ø10.02.0GMH12-010GMH12-010-ALGMH12-010-UVALGMH12-010-AGGMH12-010-AU
Ø12.56.0GMH12-012GMH12-012-ALGMH12-012-UVALGMH12-012-AGGMH12-012-AU
12.5*12.56.0GMH12-12SQGMH12-12SQ-ALGMH12-12SQ-UVALGMH12-12SQ-AGGMH12-12SQ-AU
Ø15.06.0GMH12-015GMH12-015-ALGMH12-015-UVALGMH12-015-AGGMH12-015-AU
Ø20.06.0GMH12-020GMH12-020-ALGMH12-020-UVALGMH12-020-AGGMH12-020-AU
Ø25.06.0GMH12-025GMH12-025-ALGMH12-025-UVALGMH12-025-AGGMH12-025-AU
25.0*25.06.0GMH12-25SQGMH12-25SQ-ALGMH12-25SQ-UVALGMH12-25SQ-AGGMH12-25SQ-AU
Ø30.010.0GMH12-030GMH12-030-ALGMH12-030-UVALGMH12-030-AGGMH12-030-AU
Ø38.010.0GMH12-038GMH12-038-ALGMH12-038-UVALGMH12-038-AGGMH12-038-AU
Ø50.010.0GMH12-050GMH12-050-ALGMH12-050-UVALGMH12-050-AGGMH12-050-AU
50.0*50.010.0GMH12-50SQGMH12-50SQ-ALGMH12-50SQ-UVALGMH12-50SQ-AGGMH12-50SQ-AU