Skip to content
首頁 > 光學元件 > 光學元件、儀器銷售 > 恒洋光學 > 光學濾光片 > 可見近紅外中性密度濾光片 > HMNF-VIS Ø50可見光金屬膜 中性密度濾光片

HMNF-VIS Ø50可見光金屬膜 中性密度濾光片

 
可見光金屬膜中性密度濾光片
HMNF-VIS可見光金屬膜中性密度濾光片
光密度值(OD)透過率T(%)設計波長nm直徑12.5mm直徑25mm直徑50*50mm
型號型號型號
0.179%550HMNF-VIS-D12-001HMNF-VIS-D25-001HMNF-VIS-50*50-001
0.263%550HMNF-VIS-D12-002HMNF-VIS-D25-002HMNF-VIS-50*50-002
0.350%550HMNF-VIS-D12-003HMNF-VIS-D25-003HMNF-VIS-50*50-003
0.440%550HMNF-VIS-D12-004HMNF-VIS-D25-004HMNF-VIS-50*50-004
0.532%550HMNF-VIS-D12-005HMNF-VIS-D25-005HMNF-VIS-50*50-005
0.625%550HMNF-VIS-D12-006HMNF-VIS-D25-006HMNF-VIS-50*50-006
0.720%550HMNF-VIS-D12-007HMNF-VIS-D25-007HMNF-VIS-50*50-007
1.010%550HMNF-VIS-D12-010HMNF-VIS-D25-010HMNF-VIS-50*50-010
1.35%550HMNF-VIS-D12-013HMNF-VIS-D25-013HMNF-VIS-50*50-013
2.01%550HMNF-VIS-D12-020HMNF-VIS-D25-020HMNF-VIS-50*50-020
3.00.1%550HMNF-VIS-D12-030HMNF-VIS-D25-030HMNF-VIS-50*50-030