Skip to content
首頁 > 光學元件 > 光學元件、儀器銷售 > 恒洋光學 > 光學窗口 > K9激光平面窗口 > GWH-13 K9激光平面窗口 V型增透膜 R

GWH-13 K9激光平面窗口 V型增透膜 R<0.25% @1064nm

 
GW13
GWH13-K9 激光平面窗口
尺寸mm厚度mmR<0.25% @532nmR<0.25% @632.8nmR<0.25% @785nmR<0.25% @1064nm
型號型號型號型號
Ø5.02.0GWH13-005-V532GWH13-005-V633GWH13-005-V785GWH13-005-V1064
Ø10.02.0GWH13-010-V532GWH13-010-V633GWH13-010-V785GWH13-010-V1064
Ø12.53.0GWH13-012-V532GWH13-012-V633GWH13-012-V785GWH13-012-V1064
Ø12.73.0GWH13-012A-V532GWH13-012A-V633GWH13-012A-V785GWH13-012A-V1064
Ø20.04.0GWH13-020-V532GWH13-020-V633GWH13-020-V785GWH13-020-V1064
Ø25.06.0GWH13-025-V532GWH13-025-V633GWH13-025-V785GWH13-025-V1064
Ø25.46.0GWH13-025A-V532GWH13-025A-V633GWH13-025A-V785GWH13-025A-V1064
Ø30.06.0GWH13-030-V532GWH13-030-V633GWH13-030-V785GWH13-030-V1064
Ø38.110.0GWH13-038-V532GWH13-038-V633GWH13-038-V785GWH13-038-V1064
Ø50.010.0GWH13-050-V532GWH13-050-V633GWH13-050-V785GWH13-050-V1064
Ø50.810.0GWH13-050A-V532GWH13-050A-V633GWH13-050A-V785GWH13-050A-V1064