Skip to content
首頁 > 光學元件 > 光學元件、儀器銷售 > 恒洋光學 > 光學透鏡 > 石英平凹透鏡 > GLH-23 250-450nm UV增透膜

GLH-23 250-450nm UV增透膜

 
GL23
GLH-23紫外熔融石英平凹透鏡
無鍍膜AR @250-400nm
GLH23-004-006GLH23-004-006-UV
GLH23-004-010GLH23-004-010-UV
GLH23-004-015GLH23-004-015-UV
GLH23-004-020GLH23-004-020-UV
GLH23-006-010GLH23-006-010-UV
GLH23-006-012GLH23-006-012-UV
GLH23-006-015GLH23-006-015-UV
GLH23-006-020GLH23-006-020-UV
GLH23-006-025GLH23-006-025-UV
GLH23-006-040GLH23-006-040-UV
GLH23-006-050GLH23-006-050-UV
GLH23-010-012GLH23-010-012-UV
GLH23-010-015GLH23-010-015-UV
GLH23-010-020GLH23-010-020-UV
GLH23-010-025GLH23-010-025-UV
GLH23-010-040GLH23-010-040-UV
GLH23-010-050GLH23-010-050-UV
GLH23-012-020GLH23-012-020-UV
GLH23-012-025GLH23-012-025-UV
GLH23-012-030GLH23-012-030-UV
GLH23-012-040GLH23-012-040-UV
GLH23-012-050GLH23-012-050-UV
GLH23-012-100GLH23-012-100-UV
GLH23-025-035GLH23-025-035-UV
GLH23-025-040GLH23-025-040-UV
GLH23-025-050GLH23-025-050-UV
GLH23-025-075GLH23-025-075-UV
GLH23-025-100GLH23-025-100-UV
GLH23-025-150GLH23-025-150-UV
GLH23-025-175GLH23-025-175-UV
GLH23-025-200GLH23-025-200-UV
GLH23-025-250GLH23-025-250-UV
GLH23-025-400GLH23-025-400-UV