Skip to content
首頁 > 光學元件 > 光學元件、儀器銷售 > 恒洋光學 > 分光元件 > 經濟型分光平片 > HBE-SWIR 方形/圓形 經濟型短波紅外分光平片

HBE-SWIR 方形/圓形 經濟型短波紅外分光平片

 
經濟型分光平片
分光比(R/T)—30R/70T分光比(R/T)—50R/50T分光比(R/T)—70R/30T
HBE-012-30-VISHBE-012-30-NIRHBE-012-30-SWIR
HBE-12*12-30-VISHBE-12*12-30-NIRHBE-12*12-30-SWIR
HBE-12*17-30-VISHBE-12*17-30-NIRHBE-12*17-30-SWIR
HBE-20*30-30-VISHBE-20*30-30-NIRHBE-20*30-30-SWIR
HBE-025-30-VISHBE-025-30-NIRHBE-025-30-SWIR
HBE-25*36-30-VISHBE-25*36-30-NIRHBE-25*36-30-SWIR
HBE-30*30-30-VISHBE-30*30-30-NIRHBE-30*30-30-SWIR
HBE-30*45-30-VISHBE-30*45-30-NIRHBE-30*45-30-SWIR
HBE-35*35-30-VISHBE-35*35-30-NIRHBE-35*35-30-SWIR
HBE-35*50-30-VISHBE-35*50-30-NIRHBE-35*50-30-SWIR
HBE-050-30-VISHBE-050-30-NIRHBE-050-30-SWIR
HBE-50*50-30-VISHBE-50*50-30-NIRHBE-50*50-30-SWIR
HBE-50*72-30-VISHBE-50*72-30-NIRHBE-50*72-30-SWIR
HBE-75*75-30-VISHBE-75*75-30-NIRHBE-75*75-30-SWIR
HBE-012-50-VISHBE-012-50-NIRHBE-012-50-SWIR
HBE-12*12-50-VISHBE-12*12-50-NIRHBE-12*12-50-SWIR
HBE-12*17-50-VISHBE-12*17-50-NIRHBE-12*17-50-SWIR
HBE-20*30-50-VISHBE-20*30-50-NIRHBE-20*30-50-SWIR
HBE-025-50-VISHBE-025-50-NIRHBE-025-50-SWIR
HBE-25*36-50-VISHBE-25*36-50-NIRHBE-25*36-50-SWIR
HBE-30*30-50-VISHBE-30*30-50-NIRHBE-30*30-50-SWIR
HBE-30*45-50-VISHBE-30*45-50-NIRHBE-30*45-50-SWIR
HBE-35*35-50-VISHBE-35*35-50-NIRHBE-35*35-50-SWIR
HBE-35*50-50-VISHBE-35*50-50-NIRHBE-35*50-50-SWIR
HBE-050-50-VISHBE-050-50-NIRHBE-050-50-SWIR
HBE-50*50-50-VISHBE-50*50-50-NIRHBE-50*50-50-SWIR
HBE-50*72-50-VISHBE-50*72-50-NIRHBE-50*72-50-SWIR
HBE-75*75-50-VISHBE-75*75-50-NIRHBE-75*75-50-SWIR
HBE-012-70-VISHBE-012-70-NIRHBE-012-70-SWIR
HBE-12*12-70-VISHBE-12*12-70-NIRHBE-12*12-70-SWIR
HBE-12*17-70-VISHBE-12*17-70-NIRHBE-12*17-70-SWIR
HBE-20*30-70-VISHBE-20*30-70-NIRHBE-20*30-70-SWIR
HBE-025-70-VISHBE-025-70-NIRHBE-025-70-SWIR
HBE-25*36-70-VISHBE-25*36-70-NIRHBE-25*36-70-SWIR
HBE-30*30-70-VISHBE-30*30-70-NIRHBE-30*30-70-SWIR
HBE-30*45-70-VISHBE-30*45-70-NIRHBE-30*45-70-SWIR
HBE-35*35-70-VISHBE-35*35-70-NIRHBE-35*35-70-SWIR
HBE-35*50-70-VISHBE-35*50-70-NIRHBE-35*50-70-SWIR
HBE-050-70-VISHBE-050-70-NIRHBE-050-70-SWIR
HBE-50*50-70-VISHBE-50*50-70-NIRHBE-50*50-70-SWIR
HBE-50*72-70-VISHBE-50*72-70-NIRHBE-50*72-70-SWIR
HBE-75*75-70-VISHBE-75*75-70-NIRHBE-75*75-70-SWIR