Skip to content
首頁 > 光學元件 > 光學元件、儀器銷售 > 恒洋光學 > 分光元件 > K9橢圓寬帶分光平片 > HBS13-K9橢圓形寬帶分光平片

HBS13-K9橢圓形寬帶分光平片

 
K9橢圓形寬帶分光平片
HBS13-K9橢圓形寬帶分光平片
尺寸mm分光比R/TS2面增透膜AR@350-700nmS2面增透膜AR@700-1100nmS2面增透膜AR@900-1700nm
12.550R/50THBS13-012-50-VISHBS13-012-50-NIRHBS13-012-50-SWIR
25.050R/50THBS13-025-50-VISHBS13-025-50-NIRHBS13-025-50-SWIR
50.050R/50THBS13-050-50-VISHBS13-050-50-NIRHBS13-050-50-SWIR