Skip to content
首頁 > 顯微鏡 > 天諾翔 > 金相顯微鏡 > 4XI 單目倒置金相顯微鏡

4XI 單目倒置金相顯微鏡

1.顯微鏡4XI
2.顯微鏡4XI+500萬像素相機接電腦拍照測量
3.顯微鏡4XI+900萬像素相機接電腦拍照測量
4.顯微鏡4XI+1200萬像素相機接電腦拍照測量
5.顯微鏡4XI+1800萬像素相機接電腦拍照測量
6.顯微鏡4XI+2000萬像素相機接電腦拍照測量